Koşullar ve şartlar

Bu sipariş ALICI ile yapılan sözleşme şartlarına tabidir. Alternatif olarak veya bu siparişi kapsayan bir sözleşme yoksa aşağıdaki ŞARTLAR geçerli olacaktır:

1. – KAPSAM: Bu genel şartlar, GUZMÁN POLYMERS HAMMADDE TICARET LTD. ŞTİ. (Bu belgenin devamında SATICI olarak anılacaktır) tarafından sağlanan tüm teklifler, satışlar, teslimatlar, ve diğer Taraf ile (bu belgenin devamında ALICI olarak anılacaktır) yapılan ve/veya yapılacak olan tüm sözleşmeler ve ilgili tüm hizmetler için geçerlidir. Bu genel şartlar, SATICI’ nın bir yan kuruluşu, grubun parçası olan bir şirket veya üçüncü bir kişiyle ilişki kurduğunda yukarıda açıklanan tüm (yasal) eylemler için de geçerlidir; ki bu durumda iştirak veya ilgili üçüncü şahıs ALICI’ya SATICI statüsünü doğrudan iddia edebilir ve grubun parçası olan şirket veya işbu genel koşulların uygulanması amacıyla dahil olan üçüncü kişi de “SATICI” ve bağlı ortaklık, grubun parçası olan şirket olarak kabul edilecektir.

2. – TEKLİF VE KABUL:

2.1 SATICI’nın gönderdiği fiyatlar, miktarlar veya teslimat süreleri hakkındaki bilgiler, ALICI’ya sipariş vermesi için sadece bir davet olarak değerlendirilecek ve dolayısıyla teklifler SATICI’nın kabulüne tabi olacaktır. Bu tür bilgilerin gönderilmesine veya kabul edilmesine yanıt olarak verilen siparişler bir sözleşmeye yol açmayacaktır; bu da, bu durumun yalnızca aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana geldiğinde bu şekilde değerlendirileceği anlamına gelmektedir:

a) SATICI tarafından kabul (sipariş teyidi),
b) Söz konusu sipariş için özel olarak üretilmiş olan Malların üretiminin başlaması.
c) Malların belgelerinin düzenlenmesi.

2.2 Bu şartlar, SATICI’nın sözleşme yaptığı tek şartlardır ve ALICI’nın siparişinde ve diğer Sözleşme Belgelerinde belirtilen veya atıfta bulunulanlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir şart veya koşul hariç olmak üzere Sözleşmeye dahil edilecektir.
2.3 Bu şartlar sadece SATICI’nın muvafakati/onayı ile ALICI’ya iletilecek imzalı bir belge şeklinde değiştirilebilir.
2.4 Bu Şartlara ek olarak, SATICI’nın teknik şartnameleri ve ilgili iç ticari şartları, diğerlerinin yanı sıra sevkiyat/nakliye, asgari siparişler veya paketlemeye ve ALICI’nın her zaman SATICI’dan talep edebileceği diğer unsurlara atıfta bulunulduğunda geçerli olacak. Bu nedenle, bu şartlar ve özellikler mevcut koşulların bir parçasıdır.

3. – FİYATLAR:

3.1 Fiyatlara, Malların satışıyla ilgili herhangi bir vergi veya harç/resim dahil değildir. Bu vergi ve harçlar/resimler fiyata eklenecek ve ALICI tarafından ödenecektir.
3.2 SATICI tarafından siparişin kabulünden önce düzenlenen fiyat tekliflerinde, tahminlerde veya diğer belgelerde yazılmış olan fiyatlar bu konuda bağlayıcı değildir. Nihai fiyat, sipariş kabul tarihinde geçerli olacaktır.
3.3 Fiyat hesaplaması, teslimat tarihinde geçerli olan fiyatları esas alacaktır. Tedarik koşullarındaki değişiklikler, mallara ilişkin ek maliyetler veya uluslararası hammadde fiyatlarındaki değişiklikler sebebiyle fiyatın değişmesi halinde, ALICI, fiyattaki bu değişikliğin yazılı bildirimini takip eden 5 gün içinde satış sözleşmesini feshedebilir. Bu cayma hakkı, fiyat artışlarının satış hacmi, nakliye oranları ve tarifeler üzerindeki vergi artışından kaynaklandığı durumlarda geçerli değildir.
3.4 3.4 Ağırlık veya hacim olarak tahsil edilen malların fiyatını hesaplamak için, nakliye sırasındaki ağırlık veya hacme uygulanacaktır.

4. – TESLİMAT:

4.1. SATICI, mümkün olduğunda, siparişte kararlaştırılan toplam miktarı sağlayacaktır. ALICI, kısmi teslimatları kabul ettiğini beyan etmektedir.
4.2. SATICI, sözlü veya yazılı olarak belirlenen, üzerinde anlaşılan teslimat sürelerine uymak için çaba göstereceğini taahhüt eder. SATICI’ nın son teslim tarihlerine uymaması, yalnızca ALICI’ ya teslimatın makul bir süre içinde yapılmaması durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı verir.
ALICI’ nın zararlarla ilgili tazminat hakları hariçtir. SATICI, ALICI’ nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekte geciktiğinde veya sonradan ilk siparişle ilgili değişiklik yaptığında teslimat sürelerine uymayı sürdürmek zorunda değildir.
4.3. Mücbir Sebepler/Fors Majör: Tüm mücbir sebep durumlarında, özellikle fabrikada veya tedarik sırasında veya nakliye şirketlerinde ve ayrıca, tedarikin gecikmesi, boykot, lokavt veya grev sonucu üretim veya dağıtımda öngörülemeyen olaylar varsa, Savaş veya seferberlik durumunda, malların imalatı veya dağıtımı üzerinde önemli etkiye sahip olan şekilde, yürürlükteki yasalarda herhangi bir değişiklik olması halinde, SATICI, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olmadan ve tazminat talep edemeyecek şekilde teslimat yükümlülüklerinden kurtulacaktır.

5. – RİSKİN DEVRİ

5.1 Hasar veya mal kaybı riskinin ALICI’ya devri, Sözleşme / Sipariş’de belirtilen INCOTERMS ve bunların olmaması durumunda INCOTERMS, EX WORKS (FABRİKADA TESLİM) uyarınca gerçekleşecektir. (INCOTERMS 2010).
5.2 Satış Türkiye’de gerçekleştiğinde risk devri/transferi aşağıdaki durumlarda gerçekleşecektir:
a) ALICI’ ya teslim ile, eğer sözleşme malların nakliyesini içeriyorsa.
b) diğerdurumlarda, ALICI Malların sorumluluğunu aldığında veya mallar kendisine sunulduğunda, üzerinde anlaşılan zamanda bunu yapmazsa,.

6. – ÖDEME:

6.1 Ödemeler SATICI’ nın sipariş onayında belirtmiş olduğu şartlara göre yapılmalıdır.
6.2. Faturaların ödenmesine ilişkin banka ücretleri veya nakliye belgelerinin sunulmasından kaynaklanan masraflar gibi ödemelerle ilgili masraflar ALICI tarafından ödenecektir.
6.3 Ödeme belgesel kredi yoluyla gerçekleştirildiğinde, bu, Uluslararası Ticaret Odasında yürürlükte olan Belgesel Krediler için Tek Tip Gümrük ve Uygulamalar tarafından yapılıp yönetilecektir.
6.4 Ödeme, ilgili tutar SATICI’nın banka hesabına yatırılıncaya kadar ödenmiş olarak kabul edilmeyecektir. Ödeme bedelinin tamamı ödenecek olup, SATICI’nın açık rızası dışında kısmi ödemeler kabul edilmeyecektir.
6.5 Tüm teslimatlar SATICI’ nın Risk Departmanının onayına tabidir.
6.6 ALICI, ancak SATICI’ nın buna karşı alacağı krediyi kabul etmesi veya söz konusu kredinin kaynağının kolayca tanınabilmesi hallerinde masraf mahsup edebilir.
6.7 SATICI, Sözleşmenin zorla yerine getirilmesini veya ALICI’nın aşağıdaki durumlardan herhangi birinde olması durumunda feshini tercih etme hakkına sahip olacaktır:
a) Ödeme yükümlülüklerinde veya Sözleşme kapsamındaki diğer herhangi bir yükümlülüğünde veya SATICI ile yapılan diğer herhangi bir sözleşmede görevleri yerine getirememe durumu.
b) İflas, tasfiye veya başka bir borçları ödeyememe durumunda.
c) Borçlarını ödeyemez.
d) Mülklerinin infazı, tenfizi veya haczedilmesine dair bir emir varsa.

7. – GEÇ ÖDEME:

7.1 Ödeme süresine uyulmaması durumunda, ALICI otomatik olarak temerrüde düşer ve SATICI, ALICI’dan aylık% 2,5 faiz oranı ödemesini talep edebilir.
7.2 Ödemenin geç yapılması durumunda SATICI, gelecekteki siparişlerde peşin ödeme, veya bir banka veya başka bir teminat teslimi için kabul edilebilir olan tutarın aynısını veya teyitli ve gayri kabili rücu alacak mektubu açmayı talep etme ve henüz gönderilmemiş malzemeleri durdurma hakkına sahiptir.

8. – MÜLKİYETİN MUHAFAZASI:

8.1 Teslimat ve risklerin ALICI’ya devredilmesi saklı kalmak kaydıyla, satın alma bedeli üzerinden ödeme yapılıncaya ve kambiyo senetlerinin geri alınması ve ödeme olarak kabul edilen çeklerin nakde çevrilmesi dahil olmak üzere tüm aksesuar talepleri SATICI’nın mülkiyetinde kalır. Eğer ALICI’nın ülkesinde mülkiyetin elde tutma imkanı yoksa SATICI, ürünleri üzerindeki diğer tüm olası hakları tatbik etme hakkına sahiptir.
8.2 Mülkiyetin ALICI’ya devredilmesi beklenmektedir.:
a) SATICI, ALICI’dan malları iade etmesini isteyebilir ve böylece malları geri alabilir ve yeniden satabilir.
b) Ürünler haciz edilemez/rehin verilemez, teminat olarak verilemez veya başkalarının haklarıyla herhangi bir şekilde haciz edilemez, ancak sadece olağan iş akışı içerisinde satılabilir.
c) Teslim edilen ürünlerin bakım masraflarının ALICI tarafından ödenmesi, ayrıca SATICI’nın talep etmesi halinde ürünlerin de hırsızlık, yangın, su vesaire nedenlerle zayiata karşı yeterli şekilde sigortalanması ve bu sigortaya dair delillerin temin edilmesi gerekmektedir.
d) ALICI, sigortacıya karşı tüm taleplerini SATICI’ya devreder..

9. – TAAHHÜTLER VE SORUMLULUK:

9.1 SATICI, malları sipariş onayına uygun miktar ve nitelikte teslim edecek ve ambalajı da buna uygun olacaktır.
9.2 SATICI, Mallarla ilgili aşağıdakileri garanti etmektedir:
a) Malların pazarlamaya uygun olması.
b) Üçüncü şahıs hak ve hacizlerini içermediği ve bunlardan ari olduğunu.
9.3 ALICI, kararlaştırılan varış yerine varışta derhal Malları, aşağıdakileri belirlemek adına kontrol edecektir:
a) Nakliye esnasında hasar görmüşler midir.
b) Sipariş kabul veya irsaliyesinde belirtilen nitelik, miktar ve ağırlıkta olup olmadıkları
9.4 Nakliye halindeki Mallarda meydana gelen hasar, taşıyıcının sevk irsaliyesine kaydedilmelidir.
9.5 Eğer bir kusur bulunursa, Mallar işlenmeyecek ve ALICI, Malları SATICI tarafından incelenmek üzere orijinal ambalajında saklayacaktır. Aksi takdirde ALICI kusuru talep etme hakkını kaybeder.
9.6 ALICI, teslimattan sonraki 7 (yedi) gün içinde mallardaki herhangi bir kusur için kusur türünü belirten yazılı bir talepte bulunmalıdır..
9.7. SATICI, önceki durumda atıfta bulunulan bildirimi aldıktan sonra; aşağıdakileri yapabilir:
a) Kusuru onarma.
b) Yerine ürün sağlama.
c) Malların kusuru ile orantılı olarak maliyeti düşürmek.
Yukarıdaki varsayımların herhangi birinde, SATICI, Malların veya değiştirilen ürünün nakliye masraflarını karşılayacaktır, ancak sökme, kurulum veya işleme gibi diğer masrafları üstlenmeyecektir.
9.8. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın SATICI, talebi soruşturma ve ALICI’dan gerekli gördüğü her türlü kanıtı talep etme hakkına sahip olacaktır. Soruşturma neticesinde bildirilen kusurun bulunmadığının veya SATICI’nın sorumluluğunda olmadığının tespit edilebilmesi halinde, ALICI, tazminat talebinden doğan masraflar için ALICI tarafından iade edilme hakkına sahip olacaktır.

10. – SORUMLULUK SINIRI:

10.1 SATICI’nın, teslim edilmeme veya geç teslim yükümlülüğü veya tedarik edilen mallardaki kusurlar dahil olmak üzere satış sözleşmesinden doğan yükümlülüğü, ilgili malın net fatura değeri ile sınırlı olacaktır. SATICI söz konusu sorumluluk için sigortalı ise, SATICI’nın sorumluluğu da ilgili durumda sigortacı tarafından ödenen tutar ile sınırlıdır. SATICI, ALICI’nın sigortalı olduğu zararlardan sorumlu değildir.
10.2 SATICI, ALICI’nın, çalışanları ve temsilcilerinin Sözleşme veya Mallar ile ilgili eylem ve ihmalleri sonucunda uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.
10.3 SATICI, ALICI’nın, çalışanları ve temsilcilerinin Sözleşme veya Mallar ile ilgili eylem ve ihmalleri sonucunda uğrayabileceği her türlü dolaylı zararlardan veya herhangi kar kaybından sorumlu değildir.

11. – FERAGAT: SATICI’nın Sözleşme ile ilgili haklarından, ertelemenin verilmesi veya bunlardan elde edilen payların/hisselerin haklarının kullanılmaması nedeniyle feragat edilmiş sayılmayacaktır.

12. – GEÇERSİZ KALMA: Bu Dokümanın herhangi bir Şart/Koşulunun, yürürlükteki yasalar nedeniyle tamamen veya kısmen geçersiz veya geçersiz olduğu ortaya çıkarsa, bu durum dokümanın geri kalanının geçerliliğini etkilemeksizin ihmal edilecektir.

13. – BİLDİRİMLER/TEBLİĞLER: SATICI’ya yapılması gereken tebliğler/bildirimler, siparişin Kabulünde görünen veya daha sonra ALICI’ya bildirilen adrese yapılacaktır. ALICI’ya yapılacak bildirimler bilinen son adresinde olacaktır. Bildirimler posta, faks veya e-posta yoluyla yapılabilecektir. Temerrüt veya fesih bildirimleri için, bildirimler noter, telgraf, güvenli elektronik imza veya taahhütlü posta ile gönderilmeli/iletilmelidir.

14. – AYIRD EDİCİ İŞARET/SEMBOLLER: SATICI ‘nın markaları ve ayırt edici işaretleri sadece ALICI tarafından üzerinde anlaşılıp mutabık kalınan ayrı şartlarda kullanılabilir.

12. – VERİLERİN KORUNMASI: Kişisel veri gizliliğine ilişkin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GRPD) (AB) 2016/679 ve Türkiye Yönetmelikleri/mevzuatı (6698 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat) uyarınca, GUZMAN POLYMERS HAMMADDE TICARET LTD. ŞTİ., ALICI’nın ticari ilişki kapsamında ve sözleşmenin yürütülmesi için verdiği bilgileri yönetecektir. ALICI tarafından sağlanan kişisel veriler, ticari ilişkinin var olduğu yıllar boyunca veya herhangi bir mali veya yasal mevzuatın gerektirdiği gerekli saklama süreleri boyunca muhafaza edilerek saklanacaktır. Bahsi geçen veriler, yukarıda belirtilen meşru amaçlarla yürürlükteki düzenlemelere sıkı sıkıya uyulmak suretiyle, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılabilir. ALICI tarafından sağlanan verilerin sahibi, GUZMAN POLYMERS TICARET LTD. ŞTi. veri kullanımında, söz konusu verilere erişme, herhangi bir yanlışlığın düzeltilmesini isteme ve depolanan meşru menfaat için artık gerekli olmadığında verilerin silinmesi hakkına sahip olacaktır. Bahsedilen haklar GUZMAN POLYMERS HAMMADDE TICARET LTD. ŞTi.’nin posta adresinden yazılı olarak talep edilebilir.

15. – TAHKİM VE UYGULANACAK KANUN: Bu koşullar İspanya kanunlarına tabidir. Anlaşmazlık durumunda, gerekirse kendi yargı yetkisinden açıkça feragat eden her iki taraf, yürürlükteki mevzuat uyarınca İstanbul Merkez Mahkemeleri nezdinde yasal ve bağlayıcı tahkime tabidir.

16. 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana’da yapılan Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun uygulanmayacağı gibi onun yerine geçen herhangi bir başka düzenleme de geçerli olmayacaktır.

17. – DİĞER HÜKÜMLER: SATICI, diğer ticaret koşullarını kabul etmeyip tanımamaktadır. ALICI, kendi ticari şartlarının uygulanmasını açıkça reddeder